Skraćeno uputstvo za Tremol M20


Ovo je skraćeno uputstvo za Tremol M20 kase koje je priremio Intercomp d.o.o. Visoko
Pogledajte također: Ponuda fiskalnih kasa­­

 

Mijenjanje cijene i naziva artikla

 

Korak 1.


Više puta pritisnemo  MODE  do PODEŠAVANJE pa ukucamo  33333 

Dobit ćemo

Podešavanje

  1 – 9

Korak 2.


Potom ćemo na kasi pritisnuti broj    5

Dobit ćemo

Artikal 0001

Cijena xx.xxx,xx

 

Sa tipkama INV ↑ i  REF ↓ se krećemo kroz šifre artikala. Ako želimo odmah otići na željenu šifru, ukucaćemo broj šifre artikla i tipku PLU

Korak 3.


Cijena se mijenja jednostavno. Ukucamo željenu cijenu SA PDV-om i pritisnemo    , dok smo na glavnoj poziciji artikla

Ime artikla mijenjamo sa tipkom  ST. Sa tipkama  +  i  –  se krećemo kroz tekst i mijenjamo šta je potrebno. Sa     potvrđujemo naziv.

Porezna grupa se mijenja sa tipkom  VD. Tada biramo grupu koju želimo. Stope onda određujemo kombinacijom tipki.

 

Za stopu bez PDV (0%) - 1  i  VD

Za stopu sa PDV (17%) - 2  i  VD

Za stopu izvoznu K (0%) - 4  i  VD

Potvrđujemo sa  
 

 

Dodavanje partnera

 

Korak 1.


Više puta pritisnemo MODE do PODEŠAVANJE pa ukucamo 33333 

Dobit ćemo

Podešavanje

  1 – 9

Korak 2.


Potom ćemo na kasi pritisnuti broj    9

Dobit ćemo

Kupac:     0001

Xxxxxxxxxxxxx

Sa tipkama INV ↑ i REF ↓ se krećemo kroz šifre partnera.

 

Računi prema pravnim licima, fakture

Korisne stvari prije započinjanja računa prema pravnim licima!
Prvo moramo definisati cijenu i naziv/broj fakture, posebno ako se radi o veleprodaji gdje su artikli definisani kao „Stavke po fakturi“.  Ako su vam već programirani artikli da je šifra artikla = broj fakture, onda je potrebno samo ispraviti cijenu. Također, obratiti na pažnju na poreznu stopu ako je u pitanju izvoz.  

 

Korak 1.


 

Pritišćemo   dok ne dođemo do PRODAJA  pa ukucamo    i   

Za dodavanje kupca (pravnog ili fizičkog lica) kojem hoćemo prodati nešto pritisnut ćemo   
   
Ako kupca nemamo unesenog u kasi, unosimo ga prema uputstvu na Dodavanje partnera

Kasa nam traži da ukucamo šifru partnera kojeg imamo u bazi ili da ga odaberemo sa tipkama INV ↑ i REF ↓

Nakon što smo odabrali šifru partnera, potvrđujemo ga sa:  


Korak 3.

Spremni smo da kucamo željene artikle ili uslugu prema našem partneru.

Ako radite sa ARTIKLIMA princip prodaje je sljedeći:

 →   →    

Primjeri:

Ako znate šifru artikla

Ako imate programiran artikal na šifri 3 i želite otkucati 2 komada tog artikla, ukucali biste

 →   →  → 

Ako ne znate šifru artikla

Koristite pretragu prije tipke

 →    → sa tipkama / pronađemo artikal →  

Ako želite promijeniti cijenu u toku kucanja koristite sljedeći niz: 

   →   →   PLU

Primjeri:

Ako znate šifru artikla

Ako imate programiran artikal na šifri 3 i želite otkucati 2 komada tog artikla, ali želite mu promijeniti cijenu na 50 KM, ukucali biste:

  →   →    →  →  

Ako ne znate šifru artikla

Koristite pretragu prije tipke

  →   →    →  sa tipkama / pronađemo artikal →  

 

Na papir će djelomično izaći račun. Ako želite više stavki, ponavljate gore navedeni slijed operacija.

Ako želite znati međuzbir prije potvrđivanja načina plaćanja pritisnite →   
Ako želite poništiti ukucani artikal pritisnite →  

Ako radite račun u veleprodaji, a kasa vam je programirana na princiupu broj artikla = broj fakture, i na računu navodite ukupni iznos fakture kao „STAVKE PO RN:“, princip je sljedeći:

 →  →   →   

Primjer:

Ako imate programiran naziv fakture "Stavke po RN: 1" na broju 1 i želite napraviti račun na 1.000 KM ukucali biste:

         →   


Na papir će izaći stavke koje smo otkucali, kao i iznos fakture na ekranu kase. Ako su iznosi ispravni i smatrate da je sve uredu
Potvrđujemo račun sa tipkom
 

   za virmansko plaćanje  (preko banke)
    za plaćanje preko kartice
  za gotovinsko plaćanje

 

Prodaja za gotovinu

 

Korak 1.


MODE → PRODAJA → 0 → TOTAL

Na ekranu ćemo dobiti

0,00

Korak 2.


Ako radite sa ARTIKLIMA ili USLUGOM  princip prodaje je sljedeći:

Količina  QTY → Šifra artikla  PLU

Na primjer, ako imate programiran artikal na šifri 3 i želite otkucati 2 komada tog artikla, ukucali biste

2 → QTY 3 → PLU

Ako ne znate tačnu šifru artikla možete koristiti pretragu prije tipke Šifra artikla

Na primjer:

2 → QTY  PLU → sa strelicama gore / dolje pronađemo artikal → TOTAL


Ako želite promijeniti cijenu u toku kucanja koristite sljedeći niz: 

Količina  QTY → Cijena PRC→ Šifra artikla  PLU

Na primjer, ako imate programiran artikal na šifri 3 i želite otkucati 2 komada tog artikla, ali želite mu promijeniti cijenu na 50 KM, ukucali biste:

2 → QTY 50 → PRC → 3 → PLU

Ako ne znate tačnu šifru artikla možete koristiti pretragu prije tipke Šifra artikla

Na primjer:

2 → QTY 50 → PRC →  PLU → sa strelicama gore / dolje pronađemo artikal → TOTAL

Na papir će djelomično izaći račun. Ako želite više stavki, ponavljate gore navedeni slijed operacija.

Ako želite znati međuzbir prije potvrđivanja načina plaćanja pritisnite → ST 
Ako želite poništiti ukucani artikal pritisnite → VD 


Korak 3.


Sa TOTAL (gotovina) potvrđujemo račun. 

Ako su u pitanju

Ček – potvrđujemo sa PY → 1
Kartica – potvrđujemo sa  PY → 2
Virman – potvrđujemo sa PY → 3   

 

Kako stornirati račun

Ukoliko je došlo do greške prilikom kucanja, odnosno prije komande PLU unos poništavamo sa tipkom CL

Ukoliko ste uvidjeli grešku poslije komande PLU, unos poništavate sa kombinacijom tipki CL  i  VD

 

Reklamni račun

Ako ste u potpunosti isprintali i potvrdili račun, potrebno je uraditi reklamni račun

Prije reklamiranja, morate unijeti novac u kasu, jer se reklamiranje vrši iz gotovine. 

Dok na ekranu stoji 0, unesite TOTAL iznosa originalnog računa, pa pritisnite tipku  +  Na ekran će se prikazati:  Plaćanje: 1-3 TL.

Pritišćemo TOTAL i na papir dobijamo potvrdu unosa novca.

Kasa će vas vratiti u režim prodaje. Pritisnite tipku  REF  potom, kucate broj (BF) originalnog računa i potvrdite ga sa TOTAL

Sada radite unos stavki identično kao kada biste ih prodavali.

Time ste poništili originalni račun, sa naglaskom da se i originalni i reklamni račun zajedno čuvaju, jer su oba evidentirana u memorjii kase i serveru porezne uprave.

 

Duplikati izvještaja i računa

 

Za račune: Više puta pritisnemo  MODE do PRODAJA    TOTAL →  + → biramo vrstu duplikata kojeg želimo (FR - fiskalni račun, RF - reklamirani račun) broj računa → TOTAL
Za izvještaje: Više puta pritisnemo  MODE do  IZVJEŠTAJI 11111

U oba slučaja, potom pritišćemo tipku   +  i biramo vrstu duplikata kojeg želimo (FR - fiskalni račun, RF - reklamirani račun, DI - dnevni izvještaj), a onda ukucamo broj računa ili izvještaja koji želimo, i potvrdimo sa tipkom TOTAL.

 

Izvještaji 

 

Dnevni izvještaj je zakonski obavezan ako ste imali prometa. 

Više puta pritisnemo  MODE do  IZVJEŠTAJI pa ukucamo 11111 

Dobit ćemo

Izvještaji

1–2–3–4

Za dnevni izvještaj pritisnut ćemo 1  
Za presjek stanja pritišćemo broj 2
Za periodično izvješće Od-Do (po broju dnenovg izvješća) pritišćemo broj 3
Za periodično izvješće Od-Do (po datumu) pritišćemo broj 4

Kada dnevni izvještaj izađe, dužni ste da isti čuvate i upisujete u Knjigu Dnevnih Izvještaja (KDI).

 

Izvještaji po artiklima

 

Korak 1.


Više puta pritisnemo  MODE do  STATISTIKA  pa ukucamo  22222  

Na ekran ćemo dobiti:

Statistika

1-2-3-4-5-6

Korak 2.


Pritišćemo  pa TOTAL i dobijamo izvještaj na papir

Nakon ispisa izvještaja po artiklima na papir, na ekranu će se prikazati:

Nuliranje = 0

Sa tipkom 0 (nula) potvrđujemo nuliranje, i kasa je spremna za sljedeći dan.

Ostali izvještaji su:

1 - po odjeljenjima
3 - po operaterima
4 - po vrsti naplate (gotovina, ček, virman, kartica)
5 - svi prodati artikli (oprez, može biti jako dug spisak, provjerite papir)
6 - stanje u kasi (gotovina, ček, virman, kartica)

 

Unos i izlaz novca

 

Opcija namjenjena za unos novca, ukoliko svaki dan u svoju kasu ubacujete gotovinu . To morate registrovati jer je to prva stvar koje inspekcije gledaju u maloprodajama i sl. objektima.

Ulazimo u mod prodaje ( MODE dolazimo do PRODAJA  kucamo 0 pa TOTAL ). Kada smo ušli u mod prodaje, kucamo iznos novca koji želimo unijeti. Kada ukucamo iznos novca koji vidimo na ekranu pritišćemo tipku  %+
Na ekran će se prikazati:  Plaćanje: 1-3 TL. Pritišćemo TOTAL i na papir dobijamo potvrdu unosa novca. Na isti način radimo izlaz novca, samo umjesto tipke %+, pritišćemo tipku %-

 

Periodični izvještaj (mjesečni  i godišnji izvještaj)

 

Korak 1.


Više puta pritisnemo  MODE do IZVJEŠTAJI pa ukucamo 11111

Dobit ćemo

Izvještaji

1-2-3-4

Korak 2.


Za periodični izvještaj pritišćemo 4
Kasa će nam tražiti za koji opseg dana ili mjeseci tražimo izvještaj.
Na ekranu će se prikazati

OD
xx.xx.xxxx
(d/m/godina)

Prvo kucamo od kojeg datuma želimo pomoću tipki na kasi.
Potvrđujemo sa  TOTAL

 

Korak 3.


Poslije toga dobijamo

DO
xx.xx.xxxx
(d/m/godina)

Gdje kucamo do kojeg datuma želimo izvještaj pomoću tipki na kasi.
Potvrđujemo sa  TOTAL
Tako možemo dobiti mjesečni pregled prodaje i svaki drugi opseg dana ili mjeseci.

Ovaj izvještaj je zakonski obavezno raditi jednom mjesečno i jednom u godini!