Skraćeno uputstvo za Best BA Plus

 

 

HCP Best Ba uputstvo za ručno korištenje, dnevni izvještaj, prodaja, periodični izvještaj, presjek stanja, duplikat, reklamiranje računa

Ovo je skraćeno uputstvo za Best Ba kase.
Pogledajte također: Ponuda fiskalnih kasa

Programiranje artikala i mijenjanje cijena


 

Korak 1.


 
Ukoliko želimo dodati novi artikal ili promjeniti cijenu već postojećim, to radimo sa operacijom
MENU - PROG ART
Na ekranu ćemo dobiti: šifra artikla   0

 

Korak 2.


Tastaturom kucamo već postojeću šifru ILI novu šifru kojoj ćemo definisati ime i cijenu.
Ukoliko se radi o postojećoj šifri, njoj možemo mijenjati samo ono što želimo.

Šifra     
Unosimo željenu šifru (novu ili već postojeću), potvrđujemo je sa TOTAL.

Ime artikla ili usluge ili broj fakture (npr. Stavke po RN: 120)
Sa tastaturom mijenjamo ime artiklu na sličnom principu kao kod mobilnog telefona. Ukoliko ne želimo mijenjati ime, samo ga potvrdimo sa TOTAL. Mala i velika slova mijenjate sa tipkom CHEQUE.

Cijena artikla ili usluge ili ukupan iznos fakture
Sljedeća stavka je Cijena Artikla. Tu jednostavno ukucamo željenu cijenu, i potvrdimo je sa TOTAL.

Porezna stopa
Stope birate sa tipkom  ROLL, odnosno strelicama.
Možete odabrati 3 stope
 

A (0%), ukoliko ste van PDV sistema
E (17%), ukoliko ste u PDV
K (0%), ukoliko se radi o izvozu robe van BiH

Kada ste odabrali stopu, potvrdite je sa TOTAL.   

Mjerna jedinica
Sada biramo jedinicu mjere. Kao i kod prethodnih koraka, listamo opcije sa tipkom ROLL. Prva je opcija komad (pcs). Od ostalih tu su: kg,  g,  t,  l, dl,  m,  m2,  m3,  h.  Kada ste odabrali željenu jedinicu, potvrdite je sa TOTAL
 

 

Korak 3.


Ostale informacije su manje bitne. Sa TOTAL će te ih sve potvrditi dok na papir ne izađe potvrdni listić.  Time smo dodali novi ili izmjenili postojeći artikal.

 

Dodavanje partnera


 

Korak 1.


U klijentski blok za dodavanje partnera ulazimo sa operacijom:

MENU - 3 - 8- TOTAL 
  
 
Korak 2.


 

IBK
Odmah na početnom meniju kucamo ID broj partnera (13 cifara). Potvrđujemo sa  TOTAL.

Naziv partnera
Sa tastaturom ukucajemo ime našeg klijenta. Ukoliko ne može stati, slobodno ga skratite. Potvrdimo sa TOTAL.

Sjedište partnera
Kucamo grad u kojem je naš partner registrovan.  Potvrdimo sa TOTAL.

Poštanski broj i grad
Tu ćemo kucati poštanski broj i grad gdje se firma ili poslovna jedinica nalazi. Također, potvrđujemo sa TOTAL.   

Nakon dodavanja partnera, on je spremljen u bazu i bit će nam dostupan kada budemo pravili račune prema našim partnerima.

 

Unos i izlaz novca


Opcija unos novca je vrlo bitna - ukoliko svaki dan u svoju kasu ubacujete gotovinu . To uvijek morate registrovati, jer je to prva stvar koje inspekcije gledaju u maloprodajama i sl. objektima.   

Za unos i izlaz novca: MENU - 2 - 5 - TOTAL  i još jednom TOTAL 

Nakon toga odaberemo da li radimo unos ili izlaz, i unosimo iznos novca koji smo unijeli ili iznijeli iz ladice i pritisnuti TOTAL. Na papir će izaći detaljan izvještaj, kojim možete dokazati da ste evidentirali unos ili izlaz novca.

 

  Računi prema pravnim licima - fakture 


  Korisne stvari prije započinjanja računa prema pravnim licima!
  Prvo moramo definisati cijenu i naziv/broj fakture, posebno ako se radi o veleprodaji gdje su artikli definisani kao „Stavke po fakturi“.  Ako su vam već programirani artikli da je šifra artikla = broj fakture, onda je potrebno samo ispraviti cijenu. Također, obratiti na pažnju na poreznu stopu ako je u pitanju izvoz.  

   

  Korak 1.


  Prvo ulazimo u režim prodaje sa
  MENU - PLU

   

  Korak 2.


  Sada biramo partnera prema kojem pravimo račun.
  Ako ga nemamo unesenog u kasi, unosimo ga prema uputstvu na sekciji 2. Kako bi smo odabrali partnera pritišćemo kombinaciju tipki, što moramo uraditi malo brže kako bi komanda bila uspješna. To radimo sa kombinacijom tipki:

  SHIFT i REFUND CLIENT  

  Sa tipkom ROLL, odnosno strelicama – listamo spisak naših partnera koje imamo u bazi. Kada smo odabrali partnera potvrdit ćemo ga sa TOTAL.

   

  Korak 3.


  Spremni smo da kucamo željene artikle ili uslugu prema našem partneru.

  Ako radite sa ARTIKLIMA ili USLUGOM  princip prodaje je sljedeći:                          

  Količina   X   Šifra artikla  -  PLU

  Ako radite račun u veleprodaji, i na računu navodite ukupni iznos fakture kao „STAVKE PO RN:“, princip je sljedeći:

  Šifra fakture - PLU

  Na papir će izaći stavke koje smo otkucali, kao i iznos računa na ekranu.
  Ako smatrate da su iznosi uredu i da je račun ispravan,
  Potvrđujemo ga sa tipkom VOUCHER/Print ako se radi o virmanskom računu, ili tipkom à TOTAL  ako se radi o plaćanju iz gotovine.

   

  Prodaja za gotovinu


  Prodaja gotovinom u radnjama i restoranima i sličnim objektima je vrlo jednostavna.

   

  Korak 1.


  U režim prodaje ulazimo sa
  MENU - PLU

   

  Korak 2.


  Onda na kasi kucamo po sljedećem principu:

  Količina   X   Šifra artikla  -  PLU     

  Ukoliko želimo privremeno promijeniti cijenu artikla u toku kucanja, pritisnut ćemo tipku SHIFT prije komande PLU.

  Na papir će djelomično izaći račun. Ako želite više stavki, samo ponovite gore navedeni slijed operacija.

   

  Korak 3.


  Kada smo otkucali sve stavke, gotovinski račun potvrđujemo sa  TOTAL
   

  Kako stornirati račun?


  Ukoliko je došlo do greške prilikom kucanja, odnosno prije komande PLU unos poništavamo sa tipkom C

  Ukoliko ste uvidjeli grešku poslije komande PLU, unos poništavate sa tipkama SHIFT i VOID Storno 

   

  Reklamni račun

  Ukoliko ste u potpunosti isprintali i potvrdili račun, potrebno je uraditi reklamni račun

  Prije reklamiranja, morate unijeti novac u kasu, jer se reklamiranje vrši iz gotovine. Pritisnut ćemo
  MENU - 2 - 5 - TOTAL  i još jednom TOTAL 

  Nakon toga ćemo u uređaj ukucati iznos novca i pritisnuti TOTAL.  

  Vratite se u režim prodaje (MENU - PLU) i dok na ekranu stoji  0 pritisnite tipku REFUND

  Potom, kucate broj (BF) originalnog računa i potvrdite ga sa PLU

  Na ekranu će se pojaviti  0.   

  Zatim radite račun sa ručnim unošenjem stavki i partnera koji su bili na računu kojeg reklamirate!

  Ako se radi o fakturama sa partnerima, unosite identično onako kako je bilo na originalnom računu 

  Ako se radi o artiklima i količinama unijeti identične artikle i količine kakve su bile na originalnom računu. Ako ste imali i partnera na originalnom računu – unesite i njega.

  Potvrda računa se uvijek vrši sa tipkom
  TOTAL


  Dnevni Izvještaj


  Ovaj izvještaj je zakonski obavezan!
  Redoslijed operacija:      

  MENU - Zx - C - PLU

  Kada izvještaj izađe, dužni ste da isti čuvate i upisujete u Knjigu Dnevnih Izvještaja (KDI). Izvještaj nije obavezno raditi ako niste imali prometa!
   

   

  Presjek Stanja


   

  Redoslijed operacija: 
  MENU - 2 - 2 - TOTAL - PLU
  Na papir će izaći presjek stanja
   

   

  Izvještaj po artiklima i reset prometa


   

  Redoslijed operacija: MENU - Zx - PLU 

  Na papir ćemo dobiti izvještaj po artiklima. Kasa će promet resetovati, tako da je spremna za sljedeći dan.  Ovaj se izvještaj UVIJEK radi poslije dnevnog izvještaja. Nije obavezan.

   

   

  Periodični (mjesečni) izvještaj  Korak 1.


   
  Redoslijed operacija:     MENU - 2 - 3 - TOTAL
  Na ekranu ćemo dobiti

  *Po datumima

  Po mjesecima

   

  Po datumima ( Od  -  Do  )


  Ukoliko želimo vidjeti izvještaj za bilo koji period (4, 7, 11, 15 itd. dana) sa TOTAL potvrđujemo operaciju  *Po datumima   gdje ćemo dobiti polje za unošenje Od – Do datuma. Nakon unošenja datuma sa tastaturom, sa tipkom TOTAL povrđujemo operaciju i dobijamo periodični izvještaj za taj opseg dana i/ili mjeseci.
   

   

  Mjesečni i godišnji izvještaj


  Ako želimo da vidimo mjesečni izvještaj sa tipkom ROLL ćemo se prebaciti na
   *Po mjesecima i sa TOTAL potvrditi operaciju. Na ekranu ćemo dobiti polje za odabir mjeseca. Mjesece biramo tipkom ROLL, odnosno strelicama. Nakon što smo odabrali željeni opseg, mjesece potvrđujemo sa TOTAL.

  Ovaj periodični izvještaj je zakonski obavezno raditi jednom mjesečno. 

  Na kraju svake godine je potrebno raditi godišnji periodični izvještaj, procedura je ista, samo ćete odabrati Po datumu, i odabrati godišnji opseg periodičnog izvještaja.